Quy trình xử lý đất

Mô hình kinh tế trang trại BNC

Máy móc – Vật tư – Cây giống

Làm phân bón tại chỗ

vận hành vùng trồng